АНКЕТA O MOBINGU NSPRS

POKRENI  ANKETU

Mobing – zlostavljanje na radnom mestu

Mnogobrojna svetska istraživanja pokazala su da edukacija zaposlenih i preventivno delovanje na sprečavanje zlostavljanja na radu ima višestruki uticaj:

Na pojedinca (žrtvu) zlostavljanja:

 • Zadržavanje radne sposobnosti zaposlenog
 • Povećanje prisutnosti zaposlenog na radnom mestu
 • Povećanje motivisanosti, kreativnosti, inovativnosti zaposlenog na radnom mestu
 • Veća produktivnost – radni učinak zaposlenog
 • Veća zarada zaposlenog, podizanje nivoa životnog standarda porodice
 • Očuvanje porodice (mobing je i porodični problem)

Na radnu sredinu (kompanije, ustanove, preduzeća):

 • Poboljšanje radne atmosfere, smanjenje broja konflikata,
 • Povećanje motivisanosti zaposlenih
 • Povećanje ukupne produktivnosti kompanije i po tom osnovu ostvarenje boljih finansijskih efekata kompanije u celini
 • Povećanje redovnosti prisustva na rednom mestu i smanjenje potrebe prijema radnika za zamenu privremeno odsutnih radnika zbog bolovanja usled posledica zlostavljanja na zdravlje
 • Smanjenje troškova za zarade i naknade zarada po osnovu bolovanja i prijema novih radnika na određeno vreme
 • Smanjenje eventualnog narušavanja ugleda kompanije ili ustanove zbog mogućnosti pokretanja sudskih postupaka i obaveštavanje javnosti o slučajevima zlostavljanja
 • Smanjenje potencijalnih značajnih troškova kod medijacije, sudskih troškova i advokatskih troškova
 • Smanjenje potencijalnih troškova kod isplate naknade štete zaposlenom
 • Povećanje finansijskih potencijala preduzeća i ustanove po napred navedenim osnovama i mogućnost za uvođenje nove proizvodnje, novih radnih mesta i novog produktivnog zapošljavanja
 • Podizanje životnog standarda i kupovne moći zaposlenih u kompaniji, i po tom osnovu pokretanje proizvodnje i u ostalim delatnostima.
 • Na socijalno okruženje (društvo u celini)

Smanjenje pritiska na socijalne fondove usled:

 • Smanjenja troškova lečenja (skupih lekova i dugotrajnih terapija)
 • Smanjenja broja bolovanja preko trideset dana
 • Smanjenja broja nezaposlenih i izdataka za naknade po osnovu nezaposlenosti
 • Smanjenja sudskih postupaka
 • Smanjenja broja samoubistava (suicida koji je česti ishod dugotrajnog mobinga)
 • Finansijsku stabilnost kompanije
 • Finansijski jaču državu, sa većim društvenim bruto proizvodom i stabilnijim socijalnim fondovima
 • Podizanje životnog standarda stanovništva

Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 ,61/05, 54/09, 32/13, 75/14) sadrži odredbe propisane članovima 18. – 23. o zabrani neposredne i posredne diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja zaposlenog i lica koje traži zaposlenje, po osnovu nekog njegovog ličnog svojstva, statusa i opredeljenja, kao i odredbe o mogućnosti da diskriminisano lice može da pokrene postupak pred nadležnim sudom za naknadu štete, u skladu za zakonom kojim se uređuje parnični postupak.

Ove odredbe obezbeđuju jedan vid zaštite zaposlenog i lica koje traži zaposlenje, ako je to lice po bilo kom ličnom svojstvu diskriminisano.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. Glasnik RS br. 36/2010“, od 28.05.2010), stupio je na snagu dana 05.06.2010. godine, a 05. septembra 2010. godine počeo je da se primenjuje.

U skladu sa Zakonom Ministar rada i socijalne politike doneo je Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, koji je stupio na snagu 04.09.2010. godine.

Zlostavljanje na radu - opšte informacije

Ako Vas na poslu neko sistematski maltretira, vređa, ponižava, zastrašuje, svađa sa kolegama, seksualno uznemirava, omalovažava Vaš rad, neopravdano nameće uslove rada ili radne zadatke koji ne važe za druge ili Vam na bilo koji način namerno ugrožava zdravlje, pokušava da Vas izoluje od drugih kolega ili navede da date otkaz, odnosno raskinete ugovor, onda ste žrtva zlostavljanja na radu, poznatog i pod engleskim nazivom mobing. Ovakvo ponašanje je zabranjeno i postoje različiti načini zaštite od njega.
Zlostavljač može da bude poslodavac, šef, direktor, kolega ili grupa kolega, a žrtva može da bude bilo koji pojedinac, ali i grupa radnika.
Mobingom se smatra i podsticanje ili navođenje drugih na zlostavljanje.
Sam izraz mobing (mobbing) dolazi od engleskog glagola to mob, što znači bučno navaliti ili nasrnuti u masi.


UPITNIK ZA DIJAGNOSTIKU MOBINGA

 • U upitniku se nalazi niz tvrdnji koje opisuju različita ponašanja kojima smo katkad izloženi na radnom mestu. Pročitajte svaku tvrdnju i označite koliko ste često na Vašem radnom mestu doživeli opisana ponašanja.

  Broj pitanja: 55

АНКЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 • ANKETA - НАСТАВА И УЧЕЊЕ: Пажљиво прочитај сваку тврдњу и определи се, у складу са својим досадашњим искуством, за једну од понуђених опција.

  Broj pitanja: 17

АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ - Гимназија и економска школа „ Јован Јовановић Змај“ Оџаци

 • Овим упитником желимо да испитамо заинтересованост ученика седмог и осмог разреда за упис у одељење постојећих, али и новог смера у Гимназији и економској школи ,,Јован Јовановић Змај“ у Оџацима, за чије отварање ће се тражити одобрење

  Broj pitanja: 13

АНКЕТА - ТРГОВИНА ЉУДИМА

 • АНКЕТА - ТРГОВИНА ЉУДИМА: Молимо Вас да пажљиво прочитате доле наведена питања/тврдње и одговорите да ли су тачне или нетачне тако што ћете заокружити ДА или НЕ. Упитник је анониман и само је потребно да наведете: ДА или НЕ.

  Broj pitanja: 24

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ

 • АНКЕТА - РОДИТЕЉИ

  Broj pitanja: 25

ANKETA O ISHRANI

 • 1

  Anketa o ishrani učenika